You are here : » Presidents and General Secretaries

Presidents and General Secretaries

PRESIDENTS AND GENERAL SECRETARIES OF "NOIDA DURGA PUJA SAMITI"

Year President General Secretary
1983 Late Haricharan Roy Shri Sukhendu Chattaerjee
1984 Late Sushil Kumar Dasgupta Shri Samir Ghosh
1985 Late Sushil Kumar Dasgupta Shri Swapan Chakraborty
1986 Shri Subroto Bhattacharya Shri Sisir Ghosh
1987 Shri Subroto Bhattacharya Shri Sukhendu Chattaerjee
1988 Shri Subroto Bhattacharya Shri Rupak Chaudhury
1989 Shri Subroto Bhattacharya Shri Sunit Dasgupta
1990 Shri Amal Kumar Ganguly Shri Jayanto Sarkar
1991 Shri Amal Kumar Ganguly Shri Sukhendu Chatterjee
1992 Shri Amal Kumar Ganguly Shri Himadri Bhattacharya
1993 Shri Amal Kumar Ganguly Shri Shyamal Chakraborty
1994 Shri Satyaki De Shri Shyamal Sengupta
1995 Late Dr. S.K.Dasgupta Shri Deepak Banerjee
1996 Shri Sukhendu Chatterjee Shri Debabrata Choudhury
1997 Shri Anil Kumar Saha Shri Goutam Kumar Basu
1998 Shri Samir Ghosh Shri Rupak choudhury
1999 Dr.Debojyota Mukherjee Shri Dipak Kumar Dutta
2000 Shri Anil Kumar Saha Shri Goutam Kumar Basu
2001 Shri Ujjan Ghosh Shri Pradipta Dutta
2002 Shri Som Mandal Shri Debabrata Choudhury
2003 Shri Som Mandal Shri Partho Chatterjee
2004 Shri Som Mandal Shri Partho Chatterjee
2005 Shri Som Mandal Shri Samir Mukherjee
2006 Shri Som Mandal Shri Chanchal Ganguly
2007 Shri Som Mandal Shri Suprovat Kar
2008 Shri Som Mandal Shri Amiya Das
2009 Shri Biplab Dasgupta Shri Rajat Ghose
2010 Shri Debabrata Choudhury Shri Subir Dutta
2011 Shri Ashok Arya Shri Kaushik Chatterjee
2012 Shri Ashok Arya Shri Saumitro Chatterjee
2013 Shri Ashok Arya Shri Tapan Banerjee
2014 Shri Ashok Arya Shri Ashis Bhattacharya
2015 Shri Ashok Arya Shri Jahar Lal Dey
2016 Shri Ashok Arya Shri Rajat Ghosh
2017 Shri Ashok Arya Shri Shankar Sengupta